• تاریخ انشار: ۳ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 25724
  • 525 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

پرچم اسرائیل در ولایت بلخ لگدمال و آتش زده شد

امروز جوانان ولایت بلخ در پایان گفتمان دانشجویی تحت عنوان ” قدس محور وحدت مسلمانان” پرچم اسرائیل را لگدمال و آتش زدند.

امروز جوانان ولایت بلخ در پایان گفتمان دانشجویی تحت عنوان ” قدس محور وحدت مسلمانان” پرچم اسرائیل را لگدمال و آتش زدند.
n00185702-r-b-000 n00185702-r-b-001 n00185702-r-b-002 n00185702-r-b-003 n00185702-r-b-004 n00185702-r-b-005 n00185702-r-b-006 n00185702-r-b-007 n00185702-r-b-008 n00185702-r-b-009 n00185702-r-b-010 n00185702-r-b-011 n00185702-r-b-012 n00185702-r-b-013 n00185702-r-b-014 n00185702-r-b-015 n00185702-r-b-016 n00185702-r-b-017 n00185702-r-b-018 n00185702-r-b-019 n00185702-r-b-020 n00185702-r-b-021 n00185702-r-b-022 n00185702-r-b-023 n00185702-r-b-024 n00185702-r-b-025 n00185702-r-b-026 n00185702-r-b-027 n00185702-r-b-028 n00185702-r-b-029 n00185702-r-b-030 n00185702-r-b-031 n00185702-r-b-032 n00185702-r-b-033 n00185702-r-b-034 n00185702-r-b-035 n00185702-r-b-036 n00185702-r-b-037 n00185702-r-b-038 n00185702-r-b-039 n00185702-r-b-040 n00185702-r-b-041 n00185702-r-b-042 n00185702-r-b-043 n00185702-r-b-044 n00185702-r-b-045 n00185702-r-b-046 n00185702-r-b-047 n00185702-r-b-048 n00185702-r-b-049 n00185702-r-b-050 n00185702-r-b-051 n00185702-r-b-052 n00185702-r-b-053 n00185702-r-b-054 n00185702-r-b-055 n00185702-r-b-056 n00185702-r-b-057 n00185702-r-b-058 n00185702-r-b-059 n00185702-r-b-060 n00185702-r-b-061 n00185702-r-b-062 n00185702-r-b-063