• تاریخ انشار: ۲۰ جدی ۱۴۰۰
  • سرویس: گالری
  • کد خبر: 31609
  • 201 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • نسخه مخصوص پرینت

گزارش تصویری/ گرامیداشت دومین سالیاد شهادت شهید قاسم سلیمانی از سوی مجمع نهضت فکری افغانستان در کابل با سخنرانی حسینی مزاری

51/8b6/518b6a596a884168efb108d9d41f8b96.jpg
21/bc1/21bc1242b8c5452a0dae08d9d41f8fd0.jpg
43/52a/4352abc187ee49dbaa2308d9d41f9ccb.jpg
d5/07b/d507be221d0a4934338a08d9d41f9ccb.jpg
be/4cb/be4cb01ec9ac4a0d9e7c08d9d41f9dd4.jpg
79/b54/79b54bf9834346837c8208d9d41f9e4c.jpg
64/408/644087635e544956d61a08d9d41fa136.jpg
e5/087/e5087691566d440de2d808d9d41fad44.jpg
da/103/da10337aeef6465f29e408d9d41fadba.jpg
f0/afe/f0afe58457d642c3d2df08d9d41fae91.jpg
cd/52d/cd52df4a26bd496a6b4008d9d41fbbc6.jpg
8e/a3a/8ea3ababf25943e78ca808d9d41fbbe0.jpg
00/23d/0023d1939f2a43c5bdba08d9d41fbcea.jpg
9d/e0b/9de0b9361622402f1f2008d9d41fbdd2.jpg
6a/b03/6ab033403cb745dd9af308d9d41fc24d.jpg
44/911/44911e23739448ea620208d9d41fc281.jpg
fe/23e/fe23ed92dede412a386a08d9d41fc422.jpg
4e/9cd/4e9cdc0d04974ebbdf4e08d9d41fc467.jpg
31/a16/31a16b9315774b59b88f08d9d41fc51a.jpg
86/71c/8671c1feb1a04e8033cc08d9d41fc58d.jpg
6c/961/6c9616aae60843c30c3808d9d41fcdb9.jpg
01/517/01517c21507544bc216608d9d41fce70.jpg
ec/a8c/eca8cf8f5c9949068efc08d9d41fcee8.jpg
f3/823/f382350ff16c41ce980408d9d41fd079.jpg
14/1c9/141c94ddb03e4c5ad7b808d9d41fd094.jpg
b9/a11/b9a11956cfe74d6e2dcf08d9d41fd241.jpg
05/daa/05daa4e32316438add1808d9d41fd25d.jpg
81/1a1/811a1e4a11684a734ad508d9d41fd398.jpg
99/319/99319780a3d2435b954008d9d41fd3b0.jpg
76/a91/76a91bc3b3b74c6ccee108d9d4201373.jpg
aa/34f/aa34f162fe354c1788a208d9d4201374.jpg
06/551/0655107117bd4a74fd3f08d9d4204a29.jpg